Warszawa, Centrum Praskie Koneser

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00-14:00
wtorek–piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00-20.00
niedziela: 10.00-19.00

Centrum Praskie Koneser

Regulamin urodzin

REGULAMIN MINIURODZIN
(„Regulamin”)

MINICITI non profit Sp. z o.o. oferuje organizację urodzin (MINIURODZIN) dla dzieci w miasteczku miniciti na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

Uczestnik – to dziecko w wieku szkolnym 7-15 lat, które bierze udział w zajęciach edukacyjnych miniciti.

Gość – to Rodzice lub Opiekunowie lub dzieci w wieku 1-6 lat oraz w wieku 16-18 lat nie biorące udziału w zajęciach edukacyjnych, ale towarzyszące Uczestnikom na terenie miniciti. Gość nie ma wstępu na zajęcia edukacyjne.

Solenizant – dziecko, w wieku szkolnym 7-15 lat, którego urodziny są organizowane na terenie miniciti.

Rodzic lub Opiekun Solenizanta – to osoba dorosła, która wynajmuje przestrzeń urodzinową w miniciti i która bierze pełną odpowiedzialność za Uczestników i Gości urodzin.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Każdy Rodzic lub Opiekun Solenizanta MINIURODZIN ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem miasteczka miniciti. Rodzic lub Opiekun Solenizanta odpowiedzialny jest za zapoznanie Uczestników i Gości z regulaminami, o których mowa powyżej. Złożenie zlecenia na organizację urodzin przez Rodzica lub Opiekuna Solenizanta jest równoznaczne ze spełnieniem powyższego zobowiązania i oznacza akceptację regulaminów.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-15 lat.
 3. Ze względu na charakter zajęć edukacyjnych realizowanych podczas MINIURODZIN, MINICITI non profit. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia organizacji przyjęć urodzinowych dla dzieci młodszych niż 7 lat i starszych niż 15 lat.
 4. Na teren miasteczka miniciti oprócz Uczestników mogą wejść Goście, jednak miniciti podkreśla, że oferta urodzinowa jak i zajęcia edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestników.

§ 2 Koszt MINIURODZIN

 1. Koszt zorganizowania MINIURODZIN w salce urodzinowej dotyczy minimum 10 Uczestników, a w strefie piknikowej dotyczy minimum 5 Uczestników (w tym Solenizant/Solenizantka) i jest określony w ofercie na stronie miniciti www.miniciti.pl. Informację o kosztach MINIURODZIN można uzyskać również na terenie miasteczka miniciti.
 2. Cena za organizację urodzin nie ulega zmianie w przypadku mniejszej liczby Uczestników.
 3. Gdy liczba Gości przekracza stosunek 1,5 do ilości Uczestników naliczana jest opłata za Bilety dla Gości określona w cenniku.
 4. Maksymalna liczba Uczestników MINIURODZIN wynosi 20 osób w jednej salce. Istnieje możliwość połączenia salek i zorganizowania urodzin dla grupy maksymalnie 40 dzieci. Maksymalna liczba Uczestników w strefie piknikowej wynosi 14.
 5. Na koszt MINIURODZIN składają się bilety urodzinowe dla Uczestników zajęć edukacyjnych    (minimum 10 dla salki i minimum 5 w strefie piknikowej) i opłata dodatkowa przedstawiona w ofercie urodzinowej. Wejście dla Gości w stosunku 1,5 osoby na 1 Uczestnika jest darmowe.
 6. Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT za organizację urodzin oraz bilety Uczestników. Należy jednak o potrzebie otrzymania faktury poinformować obsługę miniciti poprzez zaznaczenie takiej informacji w formularzu urodzinowym lub mailowo: urodziny@miniciti.pl,  zanim przejdzie się do dalszych etapów rezerwacji i płatności.

§ 3 Rezerwacja MINIURODZIN

 1. Zapisy na MINIURODZINY odbywają się drogą internetową za pomocą formularza kontaktowego na stronie miniciti.pl lub na adres mailowy urodziny@miniciti.pl.
 2. Warunkiem koniecznym do zarezerwowania terminu przyjęcia jest wpłacenie zadatku, którego wysokość określona jest w cenniku. Zadatek powinien zostać wpłacony w przeciągu 48 godzin od otrzymania maila z linkiem do płatności zadatku. Brak wpłaty zadatku w wyżej wyznaczonym terminie jest równoznaczny z utratą rezerwacji terminu.
 3. Zadatek jest bezzwrotny. Nie ma zastosowania art. 398 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem koniecznym do zorganizowania przyjęcia jest opłacenie biletów urodzinowych dla wymaganej minimalnej liczby Uczestników najpóźniej 3 dni robocze przed terminem MINIURODZIN. Zakupu biletów urodzinowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać korzystając z linku wysłanego drogą mailową.
 5. Opłata za bilety dla Uczestników może zostać zwrócona w przypadku rezygnacji z urodzin nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą MINIURODZIN.
 6. Wniosek o zwrot powinien zawierać potwierdzenie płatności oraz imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Solenizanta, a także wskazanie numer rachunku bankowego, na który zwrot środków powinien zostać dokonany. Jeżeli płatność została dokonana przez platformę “PayU” to zwrot środków zostanie dokonany na rachunek z którego była wykonana płatność i w takiej samej formie.

§ 4 Oferta MINIURODZIN

 1. Czas pobytu w miniciti podczas MINIURODZIN wynosi 3 godziny, przy czym przestrzeń urodzinowa jest udostępniana 15 min przed rozpoczęciem przyjęcia.
 2. Goście Solenizanta otrzymują identyfikatory, które umożliwiają wstęp do miniciti przez cały czas trwania MINIURODZIN. Rodzic lub Opiekun Solenizanta ponosi odpowiedzialność za osoby wskazane przez niego jako Goście Solenizanta.
 3. Podczas MINIURODZIN MINICITI non profit Sp. z o.o. zorganizuje zajęcia edukacyjne trwające 2 x 45 minut. Uczestnicy wybierają zajęcia edukacyjne na zasadach ogólnych obowiązujących w miniciti zgodnie z regulaminem miniciti.
 4. Rodzic lub Opiekun Solenizanta zobowiązany do obecności podczas całego czasu trwania MINIURODZIN.
 5. Przestrzeń MINIURODZINOWA zostaje udostępniona Rodzicom lub Opiekunom Solenizanta, Uczestnikom i Gościom na 15 minut przed MINIURODZINAMI i powinna być opuszczona niezwłocznie po zakończeniu MINIURODZIN, aby umożliwić przygotowanie kolejnego przyjęcia.
 6. Dostępne przestrzenie urodzinowe w miniciti to dwie salki w Ratuszu miniciti i strefa piknikowa w przestrzeni wspólnej miniciti. Istnieje możliwość łączenia salek dla większej grupy, jeżeli są dostępne. miniciti decyduje o przydzieleniu odpowiedniej przestrzeni w zależności od wielkości grupy.
 7. Oferta MINIURODZIN obejmuje: wejścia dla Uczestników i Gości, zajęcia edukacyjne dla Uczestników oraz opiekę personelu miniciti podczas zajęć edukacyjnych, przestrzeń na organizację przyjęcia, dekoracje urodzinowe, naczynia jednorazowe, upominek dla solenizanta, dostęp do wody pitnej. W ramach organizacji MINIURODZIN miniciti nie zapewnia posiłków, przekąsek i napojów.
 8. Rodzic lub Opiekun Solenizanta może wnieść na teren miniciti poczęstunek dla Uczestników i Gości urodzin (np. tort). Wszelkie posiłki i napoje przyniesione przez Rodzica lub Opiekuna Solenizanta muszą pochodzić z certyfikowanych źródeł. Rodzic lub Opiekun Solenizanta ponosi wszelką odpowiedzialność za przyniesione i spożywane produkty. Formularz oświadczenia zostanie przekazany Rodzicowi lub Opiekunowi Solenizanta do podpisu przed wejściem do miniciti.
 9. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie posiłków i napoi dozwolone jest jedynie w przestrzeni urodzinowej.
 10. W trakcie przyjęcia Rodzice lub Opiekunowie Solenizanta, Uczestnicy i Goście są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których zostali poinformowani przez pracowników miasteczka miniciti oraz do respektowania Regulaminu miasteczka miniciti.
 11. Na terenie miniciti obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub narkotyków. Co więcej, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia stanu nietrzeźwości, pracownik ma prawo odmówienia wstępu do miniciti, jak również nie zgodzenia się na odbiór dziecka przez osobę nietrzeźwą.
 12. Pracownicy, personel i animatorzy MINICITI uprawnieni są do wykluczenia Uczestnika z MINIURODZIN. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w MINIURODZINACH z uwagi na okoliczności wskazane w Regulaminie miasteczka miniciti (niestosowanie się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel miasteczka miniciti, niestosowanie się do postanowień Regulaminu, niestosowanie się do zasad panujących w poszczególnych modułach zawodowych lub zakłócanie porządku), opłata za MINIURODZINY nie zostanie zwrócona w całości jak również w żadnej części.
 13. MINICITI non profit Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników i Gości podczas MINIURODZIN oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników i Gości, a dokonanych przez innych Uczestników. Zaleca się, aby nie przynosić na imprezę cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd.

UWAGA

Kochani, dzisiaj między 19:00 a 00:00 nastąpi przerwa w sprzedaży biletów! Nasz system przejmuje eMi księgowa :)

UWAGA

Kochani, dzisiaj między 18:00 a 00:00 nastąpi przerwa w sprzedaży biletów! Nasz system przejmuje eMi księgowa :)

UWAGA

Kochani, dzisiaj między 18:00 a 00:00 nastąpi przerwa w sprzedaży biletów!

Nasz system przejmuje eMi księgowa :)

UWAGA

Kochani, z przyczyn niezależnych od nas, miniciti będzie jutro (tj. 19.01) otwarte od godziny 10:00. Przepraszamy Was za wszelkie niedogodności.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9:00-14:00

wtorek–piątek: 9.00-19.00

sobota: 10.00-20.00

niedziela: 10.00-19.00